Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou firmou Mileš,  (ďalej len „predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Predávajúci

Bc. Milan Leško – Mileš, obchodná firma, so sídlom Strážnická 8817/ 19, 080 06 Prešov, IČO: 33749973, je firmou zapísanou v živnostenskou registri č.707-9937 evid.č.ŽO – 1995/07628-2, ŽO-2003/45922-2, zaoberajúca sa predajom tovaru tak spotrebiteľom, ako aj ďalším predajcom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakt". 

 

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
- osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že:
1. na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
2. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa.
V prípade, že príde k jednej zo situácií uvedených v bodoch 1 a 2, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie o zrušení objednávky na email.


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu www.miles.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  

3. Otváracia doba

Adresa firmy: Bc. Milan Leško – Mileš, Strážnická 19, Prešov,  080 06
Objednávky cez internet na adrese www.miles.sk sú možné 24 hod denne, 7 dní v týždni.

  

4. Ceny

Cena tovaru platí pre aktuálnu skladovú zásobu dodávateľa. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že tovar už nebude dostupný z dôvodu vypredania, alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa.

  

5. Objednávanie

Kupujúci dostane dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava, poštovné a pod ). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom internetu na stránke www.miles.sk
- Telefonicky
- Osobne

 

6. Odstúpenie od zmluvy 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 pracovných dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia od zmluvy tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s fotokópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či bude suma čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov). 

 

7. Platobné podmienky 

a) platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.
b) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
c) na dobierku pri doručení tovaru  ( hotovosť preberá od zákazníka prepravca )

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. 

 

8. Dodacie podmienky 

Osobný odber:

Tovar je možné prevziať po dohode predávajúceho s kupujúcim aj osobne v sídle firmy. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným dokladom totožnosti. 

Zasielanie formou poštovnej dobierky alebo prepravnou službou:

Tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu zaslať formou poštovej dobierky, alebo prepravnou službou. Zásielku  doručíme kamkoľvek do SR najneskôr do 5. pracovných dní odo dna podanej objednávky. Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka tej ktorej prepravnej služby, v deň objednávky. 

 

9. Záručné podmienky 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže kupujúci uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že zakúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad.

  

10. Záverečné ustanovenia 

Tieto VOP sú platné od 1.9.2012 arušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.